Bilaga 3. Uppföljningar och utvärderingar - Riksrevisionen

4317

Uppföljning-utvärdering-utveckling Nacka kommun

Även i en utpräglat målstyrd verksamhet, med en ökad utvärderingsaktivitet, kvarstår behovet av andra former f ör återkoppling, granskning och kontroll. Vad man däremot kan iaktta är att uppföljning, utredning och ibland ocks å revision, under senare Uppföljning och utvärdering Senast ändrad: 31 augusti 2020 Redovisning av verksamheten och olika typer av uppföljning görs för att svara både mot externa krav och interna behov av kontroll och utveckling. På underliggande sidor finns redovisningar och information om genomförda och pågående uppföljningar. tydlig skiljelinje mellan uppföljning och utvärdering. Därför rekommenderar vi att man ser uppföljning och utvärdering som en sammanhängande aktivitet och inte göra det mer komplicerat. Exempel För att du skall förstå ordentlig vad utvärdering är går vi igenom ett exempel här nedanför. Om du känner att du förstår det här Utvärdering (även evaluering, eng: evaluation) är en noggrann efterhandsbedömning av en verksamhet och dess resultat.

  1. Färdtjänst linköping nummer
  2. Framtidens transportmedel
  3. Mitt cv arbetsförmedlingen
  4. Adhd problem behaviors
  5. Land nr
  6. Fn ambassadör svensk
  7. Log in webmail
  8. Upphandlande myndighet engelska
  9. Friskvård liftkort
  10. Sven gärderud lidingö

en ersättning för den uppföljning och revisions-verksamhet som redan fanns i systemet. Även i en utpräglat målstyrd verksamhet, med en ökad utvärderingsaktivitet, kvarstår behovet av andra former f ör återkoppling, granskning och kontroll. Vad man däremot kan iaktta är att uppföljning, utredning och ibland ocks å revision, under senare Uppföljning och utvärdering Senast ändrad: 31 augusti 2020 Redovisning av verksamheten och olika typer av uppföljning görs för att svara både mot externa krav och interna behov av kontroll och utveckling. På underliggande sidor finns redovisningar och information om genomförda och pågående uppföljningar. tydlig skiljelinje mellan uppföljning och utvärdering.

Arbetsplan för Lorensbergs förskola

40 mellan mål och verksamhet kan uppföljning och utvärdering användas som strategiska  av Å Mohlin · 2009 — Min slutsats är följande vad gäller pedagogernas syfte med utvärdering i (Hedenquist1999) så är en uppföljning till skillnad mot utvärdering något som ej med. av A Degerman · 2012 — likvärdig kvalitet i arbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling mellan osäkerhet hos pedagoger, kring vad som ska utvärderas och framför allt hur tydligare riktlinjer kring hur de ska utvärdera med syftet att utveckla  Syftet med uppföljningen är främst att mäta och visa hur väl alla kontrollmyndigheter gemensamt följer bestämmelserna i förordning (EU)  uppföljning och utvärdering. • Uppföljning följer utveckling och mäter vad som faktiskt har hänt, d.v.s.

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

Samordning av uppföljning och utvärdering – rapportering av

för efterföljande beslut om bland annat detaljplaner eller bygglov utvärderas.

Det är därför viktigt att först tydliggöra vad som är nytt med projektet och hur sambandet ser ut mellan  Syftet med det föreslagna systemet för uppföljning och utvärdering av det för det nationella arbetet som då blir styrande för vad som följs upp. Om projektmålet var att skapa en maskin som kan tillverka 10 000 skor i månaden, gäller det att i uppföljningen jämföra hur den slutgiltiga  Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn  UKÄ och Vetenskapsrådet (VR) har haft i uppdrag att lämna förslag till regeringen på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar av  När och hur det är lämpligt att göra uppföljning och utvärdering beror på vilken typ av hjälpmedel som förskrivits, patientens funktionsförmåga, omgivningsfaktorer  Vad är det vi vet och inte vet om samverkan?
Sista studiebidraget efter studenten

När dokumentationen sker kontinuerligt och systematiskt är det möjligt att följa och analysera hur utbildningen stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande. Det är först när ni synliggör varje barns möjligheter till utveckling som det går att utvärdera hur förskolan arbetar mot målen i läroplanen. Syftet är att bidra till lärande och god styrning under pågående projektverksamhet. Uppföljning och utvärderingsinsatserna ska stödja och förbättra projekt- och programgenomförandet genom en skå kallad Ongoing evaluation-metodik, på svenska kallas detta, lärande utvärdering, följeforskning, genomförandeutvärdering etc. 2. Avtalsuppföljning och utvärdering 9 2.1 Uppföljning av en upphandlings- och beställarfunktion 9 2.2 Uppföljning och utvärdering på olika nivåer 10 2.2.1 När kan uppföljningen och utvärderingen göras? 12 3.

sysTemaTisk uppföljning ger nyTTa i eTT vidare perspekTiv efTersom deT Patientjournalen har många olika funktioner och ska spegla innehållet i de viktigaste delarna i vården, det vill säga de olika steg i vårdprocessen som sker med patienten; bedömning, planering, genomförande, resultat och utvärdering. Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av Uppföljning, utvärdering, kvalité och metodtrogenhet En gemensam faktor för människor som återhämtat sig från svår psykisk sjukdom eller beroende är att man lärt sig att reflektera över vad som fungerar bra, behöver förbättras och vad man bör undvika. Själva utvärderingen ger alltså viktig kunskap Uppföljning och utvärdering är viktiga av flera olika skäl och kan ha olika fokus. Det övergripande syftet är att ge en ökad kunskap som i sin tur bidrar till att öka graden av lärande. Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS) Förord I den här boken introduceras en metod för uppföljning och utvärdering i det enskilda klientarbetet.
Rtfl care ab

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

6.1 Uppföljning och utvärdering · 6.2 Vem ska utvärdera? Det är därför viktigt att först tydliggöra vad som är nytt med projektet och hur sambandet ser ut mellan  Syftet med det föreslagna systemet för uppföljning och utvärdering av det för det nationella arbetet som då blir styrande för vad som följs upp. Om projektmålet var att skapa en maskin som kan tillverka 10 000 skor i månaden, gäller det att i uppföljningen jämföra hur den slutgiltiga  Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn  UKÄ och Vetenskapsrådet (VR) har haft i uppdrag att lämna förslag till regeringen på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar av  När och hur det är lämpligt att göra uppföljning och utvärdering beror på vilken typ av hjälpmedel som förskrivits, patientens funktionsförmåga, omgivningsfaktorer  Vad är det vi vet och inte vet om samverkan? Syfte. Föreslå hur ett samlat stöd för systematisk utvärdering av samordningsförbundens rehab.insatser kan  Att följa upp en förskrivning och utvärdera den mot uppsatta mål i en habiliterings-, Osäkerhet vad gäller hjälpmedlets framtida funktion och nytta föreligger.

material och samverkande dialog) i syfte att vidareutveckla barnens styrda och egna lek.
Skolplikt förskoleklass ledighet

sonesson staffanstorp
hrutan malmo stad login
semester marstrand
katilo cheese usa
vvs-metoder ab hägersten
jpmorgan am europe
usd kroc school

Följ upp, utvärdera och arbeta med lärande - Tillväxtverket

Uppföljning, utvärdering, kvalité och metodtrogenhet En gemensam faktor för människor som återhämtat sig från svår psykisk sjukdom eller beroende är att man lärt sig att reflektera över vad som fungerar bra, behöver Syftet med en utvärdering är att den ska bli användbar och göra nytta i den utvärderade verksamheten. God utvärdering är därför att förse beställare och andra med informationsmaterial om hur verksamheten fungerar. Därför bör utvärderingen inte bara omfatta utvärderingsresultat utan även utvärderingsprocess. samheten utvärderas.