Naturvärdesinventering - Linköpings kommun

7296

NATURVÄRDESINVENTERING - Mönsterås kommun

Av påträffade särskilt intressanta arter, så kallade naturvårdsarter, utanför planområdet kan nämnas större vattensalamander. Arter eftersom ett stort antal naturvårdsarter är starkt knutna just till äldre asp. Naturvårdsarter Inga naturvårdsarter påträffades på den grova aspen vid inventeringstillfället. 3. Sammanfattande slutsats Inventeringsområdet, område a vid Snurroms verksamheter, utgörs av ett mindre etableringsområde som saknar höga naturvärden. Naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett verktyg vid naturvärdesbedömning och vid revidering av rödlistan kommer listor på användbara naturvårdsarter tas fram för olika biotoper.

  1. Guteland jytte
  2. Spansk sanger
  3. Jojo moyes bok
  4. Ulander wedgwood
  5. Rebusar

Foto Martin Tjernberg Bör citeras: Hallingbäck, T. (red.) 2013. Naturvårdsarter. ArtDatabanken SLU. Uppsala. Form: Ingrid Nordqvist Johansson. Distribution: Rapporten kan kostnadsfritt laddas ner eller beställas Naturvårdsarter och främmande arter.

Naturvärdesinventering - Ellevio

Analysportalen, med artförekomster av naturvårdsarter som har rapporterats in till systemet. ArtDatabanken. Utdrag gjordes 4 juli 2019.

Naturvårdsarter artdatabanken

NATURVÄRDESINVENTERING I BERGTÄKT - ENRECON

4 Naturvärdesinventering i fält 4.1 Områdesbeskrivning Utredningsområdet utgörs av en skärmställning av 80-100 årig tallskog av blåbärstyp § Artportalen, uttag av naturvårdsarter (2018-11-22) § ArtDatabanken, uttag av rödlistade arter (2018-11-22) § Skogens källa (Skogsstyrelsen, nyckelbiotopsinventeringen, 2018-11-22) Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning. Naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett verktyg vid naturvärdesbedömning och vid revidering av rödlistan kommer listor på användbara naturvårdsarter tas fram för olika biotoper. Rödlistan Den svenska Rödlistan3 innehåller en bedömning av olika arters risk att dö ut i Sverige. De arter som uppfyller 2.3 Naturvårdsarter Begreppet naturvårdsarter myntades av ArtDatabanken 2013 och syftar på föl-jande kategorier av arter: › Skyddade arter › Rödlistade arter › Signalarter › Typiska arter (för respektive Natura 2000 habitatstyp) › Nyckelarter › Ansvarsarter Skyddade arter mångfald. Naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett verktyg vid naturvärdesbedömning och vid revidering av rödlistan kommer listor på användbara naturvårdsarter tas fram för olika biotoper. RÖDLISTAN Den svenska Rödlistan2 innehåller en bedömning av olika arters risk att dö ut i Sverige.

BoD ISBN 978-91-7699-600-3 Begreppet naturvårdsarter förekommer i rapporten. Enligt ArtDatabankens definition är naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för arter som behöver uppmärksammas inom naturvården; arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att peka på att Naturvårdsarter enligt ArtDatabanken Inventeringen av skyddsvärda och naturvårdsintressanta arter har särskilt fokuserat på så kallade naturvårdsarter. I begreppet, som myntats av Artdatabanken, ingår rödlistade arter, fridlysta arter och sådana som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, samt signalarter (indikerar artrikedom), § Artportalen, uttag av naturvårdsarter (2018-11-22) § ArtDatabanken, uttag av rödlistade arter (2018-11-22) § Skogens källa (Skogsstyrelsen, nyckelbiotopsinventeringen, 2018-11-22) Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning. (ArtDatabanken, SLU) för att eventuellt kunna komplettera med uppgifter om arter från en längre tidsperiod. I Artportalen finns några rapporter av påträffade arter, dock ej inom planområdet. Av påträffade särskilt intressanta arter, så kallade naturvårdsarter, utanför planområdet kan nämnas större vattensalamander. Arter eftersom ett stort antal naturvårdsarter är starkt knutna just till äldre asp.
Vikarielärare city

Naturvårdsarter. ArtDatabanken SLU. Uppsala. ISBN: 978 -91-88506-93-1 Nitare, J, (red.) 2019. Skyddsvärd skog Naturvårdsarter och andra kriterier för 3.2 Naturvårdsarter inrapporterade till ArtDatabanken 6 4 Naturvärdesinventering i fält 7 4.1 Generell beskrivning av utredningsområdet 7 4.2 Objektsredovisning 8 4.3 Småvatten 12 4.4 Naturvårdsarter 13 5 Sammanfattning av naturvärdesinventeringen 14 6 Referenser 15 BILAGA A: Naturvårdsarter Vid Callunas naturvärdesinventering noterades sju naturvårdsarter nämligen buskskvätta, gulsparv, kungsfågel, ormbär, spillkråka, stare och sånglärka.

9. 2.1.5 Begreppet naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett verktyg vid naturvärdes-. Enligt ArtDatabanken finns det inga tidigare registrerade naturvårdsarter inom inventeringsområdet. 4.3 Naturvärdesinventering. Vid inventeringen avgränsades  Enligt ArtDatabankens definition är naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för arter som behöver uppmärksammas inom naturvården; arter som är extra skyddsvärda,  Förutom fynduppgifter om naturvårdsarter (Se Faktaruta) på Artdatabanken har uppgifter om eventuella befintliga inventeringsresultat och  Vid Callunas inventering noterades 5 naturvårdsarter. Vid utsök Alla hänvisningar till rödlistan gäller den senaste upplagan från 2015 (ArtDatabanken.
Mr ripley series

Naturvårdsarter artdatabanken

inhämtades från ArtDatabanken fanns inga naturvårdsarter rapporterade från området. Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades i området. ArtDatabanken (2015).

Utsök.
Arborist utbildning umeå

urinkateter mann
15 ar och anvander bloja
huf to kr
svara project
spärrtid körkort narkotika

Bn 43 2017_Törsjö 13.2 m - Örebro kommun

BoD ISBN 978-91-7699-600-3 SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI)- Genomförande, naturvärdesbedömning och Förekomst naturvårdsarter Calluna har beställt ett s.k. artutdrag över rödlistade arter från Artdatabanken från 2005 till 2015. En del av de rödlistade arterna är också skyddsklassade av artdatabanken, vilket innebär att deras lägesposition inte får spridas. Naturvårdsarter ArtDatabanken har myntat begreppet ”naturvårdsarter”, och beskriver det som ett samlingsbegrepp för arter som behöver uppmärksammas inom naturvården, det vill säga arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva vara av särskild vikt … Naturvårdsarter1 – utdrag från databaserna Artportalen och Analysportalen, med artförekomster av naturvårdsarter som har rapporterats in till systemet ArtDatabanken Utdrag gjordes den 20190403 och sökningen begränsades till tidsperioden 1990-2019. Utsökningsområdet omfattade inventeringsområdet samt närmaste omgivning.