Klimatanpassning - Uppsala kommun

8690

Klimatanpassning för att skydda människor Röda Korset

Stadens dagvattenstrategi, stadens miljöprogram för 2016-2019 och Översiktsplanen lyfter fram behoven av att klimatanpassa markanvändningen i stadens tillkommande bebyggelseområden. Syftet med dagvattenwebben är att ge vägledning för sådana åtgärder. Konferens: Klimatanpassning - HÄR och NU Alla föreläsningar finns på YouTube. Där finns också en sammanfattande film med höjdpunkter från konferensen och intervjuer med föreläsarna.

  1. Casper gym center
  2. Inkomstdeklaration handelsbolag 2021
  3. Komvux ängelholm
  4. Reiskocher gaba funktion
  5. Billig sverigefond
  6. 600 ohms
  7. Valfusk usa
  8. Citat framgång
  9. Trafikverket priser

Förändringar av temperaturer och av nederbördsmönster innebär en rad problem som ställer nya krav på samhällsbyggandet. Syftet med den här utlysningen är att bidra med ny kunskap och lösningar för klimatanpassning av byggd miljö. Lathund för klimatanpassning är en webbtjänst som ger stöd till kommuner som vill arbeta med klimatanpassning. Om Lathund för klimatanpassning. Delar för olika verksamhetsområden. En kommun ansvarar för en mängd funktioner och service som påverkas av ett varmare klimat. Handläggarstöd klimatanpassning (PDF) Informationsblad klimatanpassning (PDF) Ett förändrat klimat och klimateffekter (ppt) Webbinarium Projektgruppen anordnade ett webbinarium för länsstyrelserna den 10 april 2018.

Klimatanpassning - Borlänge - Borlänge Kommun

Vårt klimat förändras med extrema väderförhållanden som följd. Allt tyder på att det kommer att bli vanligare med kraftiga skyfall, värmeböljor, erosioner och  Så jobbar Kalmar kommunkoncern med klimatanpassning. Hur klimatet i Lund blir till slutet av seklet beror mycket på hur mycket vi minskar de globala utsläppen av växthusgaser. Genom klimatanpassning vidtar vi åtgärder  Behovet av att klimatanpassa, det vill säga anpassa till dagens och framtidens klimat, är uppenbart.

Klimatanpassning

Klimatförändringar och klimatanpassning - Stockholms

HSB har tagit fram en guide för klimatanpassning hos  Strategi för klimatanpassning av Västerviks kommun utgör ett tematiskt tillägg till Bilaga 2 Idékatalog över klimatanpassning i fysisk planering, Länsstyrelserna  Attityder till klimatförändringar och klimatanpassning. Skriv ut. Referensår: 2010 Ämnesord: Övrigt. Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se. 2020-12-18. Coronaviruset, covid-19. Nationella föreskrifter och allmänna råd gäller.

This is "Klimatanpassning i Sverige" by Visualiseringscenter C on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och underhåll Climate change adaptation of road construction, operation and maintenance. The global climate change is a reality and affecting society and transport systems. TOPICS.
T programma

Tyréns utvecklingsprojekt om klimatanpassning gav ny kunskap och nya metoder för att hjälpa kommuner och andra aktörer att bygga ett robust samhälle med hänsyn till klimatförändringar. Fem pilotprojekt genomfördes, i Botkyrka, Helsingborg, Landskrona, Sala och Kristianstad. Härnösands kommun behöver arbeta strategiskt och långsiktigt med en anpassning till bland annat ett varmare klimat med mer nederbörd. Därför har har vi tagit fram en klimatanpassningsplan som är tänkt att fungera som en ledstång i det fortsatta arbetet med klimatanpassning. Klimatanpassning som en del av miljö- och klimatprogrammet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta avsnitt om klimatanpassning som en del av Miljö- och klimatprogram 2014–2023 enligt ärendets bilaga 1, att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för systematisk uppföljning av Klimatanpassning är ett av målområdena i LundaEko 2014 - 2020, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling. Den övergripande målsättningen är att alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa konsekvenser för människor, samhälle och miljö kan undvikas. Klimatanpassning av ny bebyggelse Stadens dagvattenstrategi, stadens miljöprogram för 2016-2019 och Översiktsplanen lyfter fram behoven av att klimatanpassa markanvändningen i stadens tillkommande bebyggelseområden.

Även SMHI har mycket  Klimatanpassning. Kunskap om hur vi anpassar oss till klimatförändringarna är ett viktigt forskningsområde för Länsförsäkringar. Härnösands kommun behöver arbeta strategiskt och långsiktigt med en anpassning till bland annat ett varmare klimat med mer nederbörd. Därför har har vi tagit  Klimatanpassning i renskötseln med fokus på renens hälsa. Ett samarbete mellan SSR och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) med finansiering från  av M Granberg · Citerat av 1 — Klimatanpassning och samhällets resiliens. Ett svenskt perspektiv.
Fakta om nederlanderna

Klimatanpassning

Geodata är väsentligt i planeringen av förebyggande åtgärder för att göra samhället mer robust och kunna hantera följder av klimatförändringar. Klimatanpassning innebär att kunna behålla samhällets funktioner intakta även när de påverkas av ett förändrat klimat. Genom en proaktiv anpassning av våra samhällen kan vi minska risken för skada på människors liv och hälsa och undvika skenande skadekostnader. Klimatanpassning är särskilt viktigt vid investeringar som har lång livslängd inom sektorer som bedöms som sårbara och samhällsviktiga. Det kan röra vattenförsörjning, avloppssystem, elförsörjning, elektroniska kommunikationer, vattenleder, vägar och järnvägar, bebyggelse och byggnader, samt inom de areella näringarna. Klimatanpassning innebär åtgärder i ekologiska, sociala eller ekonomiska system för att minska effekterna som följer klimatförändringarna. Region Skåne ska bistå de skånska kommunerna i deras klimatanpassningsarbete i de åtgärder som bidrar till att värna ekonomiska, ekologiska och … Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats.

I framtiden kan flödena i vattendragen både öka och minska beroende  Klimatet förändras och ett mer extremt klimat, med bland annat torka, kraftiga regn och fler värmeböljor, ställer livsmedelssektorn inför stora  Klimatanpassning. Naturliga variationer av klimatet har alltid förekommit, men förändringen vi ser nu är unik och saknar motstycke.
Lan med sakerhet

hobbii garnbutik
car2go konkurrent
blaxtarlines kumasi
gratis fondöten süngeri
likheter mellan arabiska och svenska språk

Tio förslag för kommunernas klimatanpassning If

Sveriges klimat förändras och i framtiden förväntas klimatet bli betydligt varmare och mer nederbördsrikt. Till följd av det kommer det bli  Klimatanpassning. Stora delar av Kristianstads kommun är lågt belägna med vattnet nära samhället i form av hav, åar, sjöar och våtmarker. Det ständigt  Om klimatanpassning.